Bài 4: Sự thấu ngộ vĩ đại về bản chất và cội nguồn vũ trụ

Đó là sự thấu ngộ triệt để Ai là Người tạo ra Vũ trụ, nắm giữ toàn bộ Sinh-Tồn-Hóa-Hiện của vạn vật-vạn sự trong Vũ trụ với những Đại luật lệ, Đại nguyên lý, Đại nguyên tắc; đó là sự Giác ngộ trọn vẹn về Bản thể Nguồn, Năng lượng Nguồn, Chân lý Nguồn, Mô hình vận hành Nguồn của Vũ trụ.

 

 

 

Trước giờ, cộng đồng xã hội chỉ biết Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ qua các phương tiện truyền thông báo chí, qua các hoạt động của tổ chức Trung Nguyên Legend, qua các vấn đề trong đời sống gia đình, chứ không phải là những dữ liệu bí mật thực sự có thể tiết lộ nên sự thật về vị Chủ Tịch Tôn Kính này! 
Đó là sự thật về diễn trình hơn 10 năm về cuộc đời đầy bí ẩn kỳ bí mà Chủ Tịch Vũ đã chịu đựng toàn diện, liên tục và vượt qua được thử thách cao độ trong từng cảnh giới, cả từ ý thức đến vô thức, từ hữu hình đến vô hình, trọn vẹn cả Thân-Tâm-Trí trong từng sát–na để có được những Đại thấu ngộ về Bản chất cốt lõi của Vũ trụ cũng như con đường tiến hoá của văn minh nhân loại từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai. 
Tất cả được ghi chép chân thật thành 12 kỳ, đã được nhiều tờ báo đăng tải 3 kỳ đầu tiên và nhận được sự quan tâm sâu sắc, mong mỏi lớn của đông đảo bạn đọc muốn được các tờ báo tiếp tục khởi đăng với những nội dung sẽ được hiển lộ trong các kỳ tiếp theo. Vì vậy, để đáp ứng sự mong đợi lớn lao của cộng đồng và rất nhiều độc giả, nay tòa soạn tiếp tục đăng tải các sự thật còn lại đầy đủ trong các kỳ báo tiếp theo sau đây

Nhất Đại Thấu Ngộ - Thấu ngộ Bản chất của Vũ trụ - Cội nguồn của Vũ trụ

Trời là Đấng Sinh-Diệt của toàn cõi Vũ trụ, là Đấng Tạo Hóa - Hủy Diệt Toàn Năng - Toàn Linh - Toàn Giác, Toàn Chân - Toàn Thiện - Toàn Mỹ; vừa là hiện hữu vừa là bất khả tri, vừa là Đại Đại Thiện (là Phật của Phật) vừa là Đại Đại Ác (là Quỷ của Quỷ) đối với toàn bộ nhận thức của nhân loại trước giờ.

Đức Chúa Trời kiến tạo Vũ trụ và Loài người là thống nhất về bản chất, với sự hợp nhất, tuần hoàn, tương tức của Đạo Lý-Đạo Pháp-Đạo Đức tối thượng của Đức Chúa Trời; đó chính là các Đại Nguyên Lý Nguồn, Đại Định Luật/Luật Lệ Nguồn, Đại Nguyên Tắc Nguồn.

Ba Nguyên Lý tuần hoàn và tương tức với nhau là:

Sự Thống nhất của Vũ trụ được duy trì một cách Trật Tự Tuyệt Đối và Nhất Quán Tuyệt Đối bằng ba Định Luật tuần hoàn và tương tức trong nhau.

Ba Định luật tuần hoàn và tương tức với nhau là:

Đạo Đức của Đức Chúa Trời định ra chính là các đại nguyên tắc vĩ đại trong thể tuần hoàn tương tức:

 
Nhất Đại Thấu Ngộ do vậy chính là sự Triệt Ngộ Toàn Vẹn về Vũ Trụ Quan Minh Triết.

(Còn tiếp…)