Bài 6: Sự thấu ngộ vĩ đại về sự tiến hóa của xã hội loài người

Sự tiến hóa của loài người chính là sự tiến hóa của các nền văn minh và các đế chế trung tâm của các nền văn minh đó.

Trước giờ, cộng đồng xã hội chỉ biết Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ qua các phương tiện truyền thông báo chí, qua các hoạt động của tổ chức Trung Nguyên Legend, qua các vấn đề trong đời sống gia đình, chứ không phải là những dữ liệu bí mật thực sự có thể tiết lộ nên sự thật về vị Chủ Tịch Tôn Kính này! 

Đó là sự thật về diễn trình hơn 10 năm về cuộc đời đầy bí ẩn kỳ bí mà Chủ Tịch Vũ đã chịu đựng toàn diện, liên tục và vượt qua được thử thách cao độ trong từng cảnh giới, cả từ ý thức đến vô thức, từ hữu hình đến vô hình, trọn vẹn cả Thân-Tâm-Trí trong từng sát–na để có được những Đại thấu ngộ về Bản chất cốt lõi của Vũ trụ cũng như con đường tiến hoá của văn minh nhân loại từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai.

Tất cả được ghi chép chân thật thành 12 kỳ, đã được nhiều tờ báo đăng tải 3 kỳ đầu tiên và nhận được sự quan tâm sâu sắc, mong mỏi lớn của đông đảo bạn đọc muốn được các tờ báo tiếp tục khởi đăng với những nội dung sẽ được hiển lộ trong các kỳ tiếp theo. Vì vậy, để đáp ứng sự mong đợi lớn lao của cộng đồng và rất nhiều độc giả, nay tòa soạn tiếp tục đăng tải các sự thật còn lại đầy đủ trong các kỳ báo tiếp theo sau đây.

Tứ Đại Thấu Ngộ: thấu ngộ được sự tiến hóa xã hội của loài người

Đồ hình diễn trình tiến hóa lên Văn Minh Tâm hợp nhất là đồ hình gồm tổ hợp của 5 yếu tố gồm 1 hạt nhân tâm và 4 trụ cột văn minh, cũng có mối quan hệ đan xen, biện chứng, tương tức và chồng lấn với nhau. Hạt Nhân Tâm chính là yếu tố Tôn Giáo Trung Tâm, hay Đạo Trung Tâm. Bởi tôn giáo-tư tưởng chính là hạt nhân, là cái lõi, là cái gốc, là cái hồn của mọi nền văn minh. Xung quanh là 4 trụ cột (cũng là sức mạnh, là quyền lực, là sự ảnh hưởng của một nền văn minh): Mềm, Cứng, Kinh Tài, Công Nghệ. Mỗi yếu tố lại cũng có 5 hình thái cấu thành hoặc 5 cấp độ tiến hóa.

Yếu tố trung tâm và Hạt Nhân Tâm, là Tôn giáo - Tư tưởng trung tâm gồm có 5 cấp độ tiến hóa có tính chồng lấn, đan xen vừa có tính kế thừa vừa có tính mâu thuẫn và bất toàn ở các cấp độ thấp. 5 cấp độ đó bao gồm:

  1. Huyền sử dân tộc và các tôn giáo thị tộc.
  2. Tôn giáo nền tảng (là các tôn giáo lớn và các nhánh lớn của nó: Do Thái Giáo, Ki tô giáo (Công giáo, Tin Lành, Chính Thống Giáo), Hồi Giáo, Ấn Giáo, Khổng Giáo, Phật Giáo).
  3. Các ý thức hệ dựa trên mối quan hệ kinh tài (tư bản, cộng sản, phát xít, trung lập).
  4. Các tư tưởng hiện đại dựa trên cuộc cách mạng công nghệ (thông tin - dữ liệu lớn hợp nhất, trí tuệ nhân tạo, liên kết khối chuỗi sinh thái, công nghệ vũ trụ với hai nhóm sáng tạo công nghệ hay tiêu thụ công nghệ).
  5.  Thiên đạo hợp nhất.

Bốn cột trụ của văn minh có tính tuần hoàn, tương tức, giao thoa và chồng lấn lên nhau với 5 yếu tố chủ chốt trong mỗi cột trụ, trong đó có 1 yếu tố đóng vai trò trung tâm.

Khi yếu tố trung tâm tiến hóa lên được cấp cao nhất, các trụ cột này sẽ tiến hóa lên mức độ đầy đủ, toàn vẹn không thiếu sót, tinh tế và minh triết nhất cho từng cấu phần; và đặc biệt là cần phải tích hợp với các cấu phần của hệ ánh sáng mặc khải của Đức Chúa Trời để minh triết hóa, đồng nhất hóa, hợp nhất và thống nhất các cột trụ quyền lực văn minh của các quốc gia về dưới Ánh Sáng Văn Minh Chung của Đấng Tạo Hóa. Vì vậy, nền Văn Minh Tâm cần phải có:

Đồ hình gồm có Hệ Ánh Sáng Mặc Khải - Mật Mã Vĩ Đại của Đức Chúa Trời để kiến tạo nên các cột trụ quyền lực văn minh minh triết chính là khung mẫu cho nền văn minh ánh sáng của Đức Chúa Trời được hiện hình hóa tại nơi cõi thế gian này. Khi đó, mọi cá thể đều có thể diệt trừ được tam độc, sống đời tam phúc; khi đó, loài người được sống trong hòa bình, thái bình, viên mãn; chiến thắng được mọi nguy cơ của Tứ Đại Hủy Diệt. Sự Thấu Ngộ này là sự Triệt Ngộ về Nền Văn Minh Tâm - Văn Minh Ánh Sáng; sự triệt ngộ về Tương Lai Tất Định của Toàn Nhân Loại.

(Còn tiếp…)