Lý Võ Phú Hưng: 'Nhiếp ảnh gia giỏi, phải có tâm và có đạo đức'