Người phụ nữ nỗ lực gấp một trăm lần để đi khắp thế giới