ĐỜI SỐNG

Bộ Tài chính đôn đốc việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2023

DDVN • 10-02-2023 • Lượt xem: 2838
Bộ Tài chính đôn đốc việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2023

Đến ngày 8.2, đã có 45/52 bộ, cơ quan trung ương và 63 tỉnh thành gửi công văn về phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 đến Bộ Tài chính với tổng số kế hoạch vốn đã triển khai chi tiết là 664.211,744 tỉ đồng.

Đến ngày 8.2, đã có 45/52 bộ, cơ quan trung ương và 63 tỉnh thành gửi công văn về phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 đến Bộ Tài chính với tổng số kế hoạch vốn đã triển khai chi tiết là 664.211,744 tỉ đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao hơn 707.044 tỉ đồng (không bao gồm kế hoạch vốn đầu tư phát triển bố trí cho Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn là 6.753 tỉ đồng).

Đến ngày 8.2 đã có 45/52 bộ, cơ quan trung ương và 63 tỉnh thành gửi công văn về phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 đến Bộ Tài chính với tổng số kế hoạch vốn đã triển khai chi tiết là 664.211,744 tỉ đồng.

Tuy nhiên theo rà soát của Bộ Tài chính, việc phân bổ vốn vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Một số bộ, cơ quan trung ương chưa phân bổ hết số kế hoạch vốn được giao. Bên cạnh đó, còn nhiều bộ, cơ quan trung ương phân bổ cho dự án khởi công mới chưa có quyết định đầu tư; phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án chưa có dự toán chuẩn bị đầu tư được phê duyệt; phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án không được giao vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bộ Tài chính cũng nhận thấy, nhiều bộ ngành, địa phương chưa bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2023…

Ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) cho biết, qua kiểm tra, với các dự án đã được các bộ, cơ quan trung ương phân bổ đúng quy định, Bộ Tài chính đã chủ động phê duyệt dự toán để kịp thời có vốn giải ngân cho các dự án đó. Đối với số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ của các đơn vị, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi từng bộ, ngành, địa phương đề nghị điều chỉnh lại kế hoạch phân bổ chi tiết theo đúng quy định làm căn cứ để nhập dự toán và kiểm soát thanh toán cho các dự án.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Vụ Đầu tư, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại công văn số 03/BTC- ĐT ngày 3.1.2023 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của các bộ ngành, địa phương.

Về việc bố trí nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và có hướng dẫn cụ thể về tính chất và đối tượng được điều chỉnh linh hoạt giữa các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Ngay từ đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023. Tại công văn, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ ngành, địa phương khẩn trương thực hiện phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công cho từng nhiệm vụ, dự án đã đủ điều kiện giao vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và nhập dự toán trên Tabmis đảm bảo thời hạn theo quy định. Đồng thời, cần chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục mở tài khoản và cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách đối với các dự án khởi công mới để có cơ sở nhập dự toán cho các dự án đủ điều kiện phân bổ.

Theo H.Đ/1thegioi.vn