VĂN HÓA

Khơi dậy nghề đan lát thủ công truyền thống

DDVN • 02-12-2020 • Lượt xem: 1291
Khơi dậy nghề đan lát thủ công truyền thống

Bộ VHTTDL vừa có Kế hoạch số 4360/KH-BVHTTDL về việc tổ chức xây dựng và phát huy mô hình đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Phước.

 

Theo đó, mô hình đan lát truyền thống của người Khmer sẽ được Bộ VHTTDL phối hợp với Sở VHTTDL và UBND huyện Lộc Ninh triển khai tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước từ ngày 26.11 đến 4.12. Cụ thể, Ban tổ chức sẽ tổ chức tập huấn phương pháp triển khai xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số cho nghệ nhân, người có uy tín gắn với xây dựng nông thôn mới; trang bị kiến thức cơ bản về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số đảm bảo phù hợp với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đồng thời,xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát huy mô hình đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Phước.

Thông qua lớp tập huấn, Ban tổ chức mong muốn các hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và mô hình đan lát truyền thống của người Khmer sẽ tạo nên phong trào văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Đồng thời, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Khmer tỉnh Bình Phước gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả.

Học viên và các nghệ nhân gia tập huấn xây dựng mô hình đan lát truyền thống của người Khmer sẽ được phổ biến truyền dạy các nội dung như: Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa, văn nghệ truyền thống và nghề đan lát truyền thống của người Khmer tỉnh Bình Phước; những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế làm cơ sở lựa chọn địa điểm, xây dựng nội dung triển khai tập huấn và xây dựng mô hình đan lát truyền thống của người Khmer; Tổ chức truyền dạy, hướng dẫn và thực hành mô hình đan lát truyền thống của người Khmer. Tập huấn phương pháp triển khai xây dựng mô hình đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tổ chức ghi hình, chụp ảnh phục vụ xây dựng phim tư liệu về mô hình đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Được biết, việc Tổ chức xây dựng và phát huy mô hình đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại Lộc Ninh, Bình Phước là hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 1662/QĐ-BVHTTDL ngày 17.6.2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cũng nhân dịp này, Bộ VHTTDL sẽ trao tặng, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư, nguyên liệu phục vụ cho việc xây dựng mô hình đan lát truyền thống của người Khmer tại Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, với mong muốn thông qua mô hình sẽ phát huy được vai trò quan trọng trong việc khơi dậy nghề đat lát thủ công, một nét đẹp trong đời sống văn hóa và sinh hoạt thường ngày của bà con dân tộc Khmer, từ đó động viên, khích lệ đồng bào dân tộc Khmer tại Bình Phước tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc sắc.

Theo Văn Hoá