SỰ KIỆN

Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2018 [Infographics]

Thành • 23-10-2018 • Lượt xem: 4559
Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2018 [Infographics]

Trong 12 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018, dự kiến có tám chỉ tiêu ở mức vượt mục tiêu kế hoạch đề ra và bốn chỉ tiêu ở mức đạt.